Breaking

sâmbătă, 2 august 2014

Acte necesare constituirii dosarului de locuinta ANL in Craiova

Vedeti mai jos care sunt actele care va trebuie pentru intocmirea dosarului pentru cumpararea unei locuinte ANL in Craiova.1. Cerere (se obţine după verificarea actelor de către Serviciul Fond Locativ cu sediul în Craiova, Strada A.I.Cuza, nr.1 );

2. Adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare care să conţină venitul net realizat în ultima lună si menţiunea că desfăsuraţi activitatea în Municipiul Craiova – pentru titularul cererii;

3. Copie după contractul de muncă, semnat pentru conformitate, stampilat de unitatea angajatoare – pentru titularul cererii;

4. Certificat de rol de la Directia Impozite si Taxe al Primãriei Craiova (cu sediul în Piata Centrala) sau de la consiliul local de care apartine domiciliul solicitantului - pentru sot si sotie;

5. Declaraţie notarială - pentru soţ si soţie cu următorul text:

”Nu deţin, nu am deţinut o altă locuinţă în proprietate si/sau nu sînt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Consiliului Local al Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăsor activitatea în Municipiul Craiova.
Totodată declar că locuiesc în imobilul situat în.....(se menţionează adresa imobilului), imobil ce are o suprafaţă locuibilă de...mp (se menţionează numai suprafaţa camerei de zi si dormitoarelor ce compun imobilul respectiv, exclus dependinţe: bucătărie, baie, debara, cămară, culoar, hol, balcon )”;

6. Copie xerox dupa actul de detinere al locuintei de domiciliu si de resedinta (daca este cazul) sau alte documente legale privind titlul locativ;

7. Copie xerox dupa actul de nastere si actul de identitate - pentru sot/sotie si, dupa caz, copii, alte persoane care locuiesc la adresa solicitantului;

8. Copie xerox certificat de casatorie (daca este cazul);

9. Acte medicale in cazul in care boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat in intretinere necesita insotitor sau o camera in plus -original si copie ( daca este cazul);

10. Copie dupa actele doveditoare pentru solicitantii proveniti din casele de ocrotire sociala ( daca este cazul);

11. Copie dupa actul de adoptie ( daca este cazul);

12. Copie dupa hotarirea judecatoreasca/ proces verbal de executare - evacuare din casele nationalizate redobindite de fostii proprietari ( daca este cazul);

13. Copie diploma - pentru titularul cererii.

sursa: primaria Craiova


Comunicat - actualizare dosar de locuinţă până la data de 30.06.2017

COMUNICAT

 În conformitate cu prevederile:

-          Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-          H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii Locuinţei,

-         O.U.G. nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național,

-         O.U.G.  74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari,

-         HCL nr. 122/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale,

Comisia Socială constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Craiova va analiza până la data de 01 Noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale, sociale destinate familiilor evacuate din imobile retrocedate foştilor proprietari şi locuinţe din fondul de stat şi va prezenta spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială/socială-familii evacuate/fond de stat, în ordinea de prioritate stabilită.

 Repartizarea unei locuinţe sociale/sociale-familii evacuate / din fondul de stat se face în ordinea listei de priorităţi aprobate anual de Consiliul Local, în funcţie de numărul şi structura locuinţelor devenite disponibile în anul respectiv.

Solicitantii înscrişi în lista de priorităţi care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil din anul respectiv şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 Pentru înscrierea în lista de priorităţi din anul 2018 solicitanţii de locuinţe sociale/ din fondul de stat trebuie să îşi actualizeze dosarul de locuinţă până la data de 30.06.2017.

Solicitanţii care îndeplinesc criteriile de acces pot depune cereri de actualizare/completare a dosarului de locuinţă însoţite de actele justificative la compartimentul care asigură registratura Primăriei Municipiului Craiova, după o verificare prealabilă la sediul Serviciului Administrare Locuinţe din Strada A.I.Cuza, nr.1, et. 3, în zilele de marţi şi joi între orele 900 – 1200

Relaţii la tel. 0251/411008.         Necesarul de documente în vederea actualizării dosarelor:

1. Acte doveditoare privind venitul net realizat în ultimele 12 luni (cele 12 luni se iau în considerare prin raportare la data depunerii cererii de repartizare a locuinţei) pentru titularul cererii de locuinţă şi după caz, soţie/soţ, copii majori - se anexează actul corespunzător categoriei de venit realizat:

                   - adeverinţă eliberată de unitatea angajatoare cu venitul net realizat în ultimele 12 luni; în situaţia în care solicitantul nu a lucrat integral 12 luni, se depune declaraţie notarială pe propria răspundere  din care să rezulte că nu a realizat venituri de nicio natură în lunile nelucrate;

                   - adeverinţă alte venituri (din activităţi liberale, independente, etc.) realizate în ultimele 12 luni în condiţiile legii sau după caz declaraţie notarială pe propria răspundere;

                   - adeverinţă ajutor social;

                   - adeverinţă indemnizaţie creştere copil şi/sau decizie privind aprobarea acordării indemnizaţiei de creştere copil emise de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

                   - cupon pe ultima lună(extras de cont) pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială/pensie de invaliditate/pensie de urmaş,  însoţit de decizia de pensionare;

                   - cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie de şomaj însoţit de Dispoziţia emisă de AJOFM Dolj sau după caz adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj din care să rezulte cuantumul indemnizaţiei şi perioada pentru care se stabileşte acest drept;

                   - cupon pe ultima lună (extras de cont) indemnizaţie handicap sau după caz adeverinţă eliberată de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap, însoţite de certificat de încadrare în grad de handicap;

         2. Certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe cu sediul în Calea Bucureşti nr.51C; în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât Municipiul Craiova, va prezenta şi certificat fiscal eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine domiciliul solicitantului - pentru titularul cererii de locuinţă şi după caz, pentru soţie/soţ, copii majori;

         3.  Declaraţie notarială dată în nume propriu de titularul cererii de locuinţă, şi după caz, de soţie/soţ, copii majori, cu următorul text: „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu beneficiez de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat”;

         4. Copia actelor de deţinere a locuinţei de la adresa de domiciliu şi reşedinţă (contract de vânzare-cumpărare, contract de construire, contract de închiriere, etc.) sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, declaraţie pe propria răspundere dată la notarul public, cu următorul text: „declar că locuiesc/ am locuit/ în imobilul situat în.....(se menţionează adresa imobilului), deţinut în calitate de proprietar de ......(se menţionează numele proprietarului), imobil ce are în compunere .......camere, din care folosesc împreună cu familia formată din........persoane, .......... camere”;

5. Orice alte documente justificative care privesc modificări ale situaţiei familiei solicitante (locative, de stare civilă, etc.) survenite până la data actualizării efective a dosarului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.