Breaking

sâmbătă, 2 august 2014

OUG nr. 44/2008 privind autorizarea persoanelor fizice autorizate - PFA

Cititi online ordonanta de urgenta 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 25 aprilie 2008.Avand in vedere ca Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare, a condus la disfunctionalitati in activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate in mod diferit de autoritatile publice locale desemnate cu aplicarea lor, pasii care trebuie parcursi de catre solicitanti diferind de la o primarie la alta,
luand in considerare ca Legea nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri de inregistrare in registrul comertului, in procedura emiterii autorizatiei de catre autoritatile publice locale, prezentul act normativ conduce la reducerea birocratiei, combaterea coruptiei si la scurtarea termenelor de eliberare a autorizatiilor, intrucat cuprinde dispozitii care conduc la simplificarea procesului de autorizare si inregistrare a celor care doresc sa desfasoare o activitate economica in una dintre cele mai simple forme ale acesteia, fiind stabilite criterii care nu lasa loc interpretarii arbitrare si fiind mutata procedura de autorizare si inregistrare in intregime la registrul comertului, ceea ce scurteaza etapele pe care trebuie sa le parcurga un solicitant si vine in intampinarea acestuia cu personal calificat si cu o procedura care deja si-a dovedit eficienta in cazul societatilor comerciale.
In conditiile in care absenta unor masuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, si de creare a noi locuri de munca conduce la prejudicierea dezvoltarii durabile si sustenabile a Romaniei si la incetinirea ritmului de crestere economica,
tinand cont de faptul ca autorizatiile care intra in acest moment sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acopera domenii de o deosebita importanta sociala si economica, mentinerea dificultatilor actuale de aplicare a procedurii de autorizare putand genera grave disfunctionalitati in desfasurarea normala a respectivelor activitati,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.
(4) Activitatile de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca se autorizeaza in conditiile legii speciale.
(5) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in cazul serviciilor prestate in contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este ea prevazuta la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene[1].
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Articolul 49
In conformitate cu dispozitiile ce urmeaza, se elimina treptat in cursul perioadei de tranzitie restrictiile privind libertatea de a presta servicii in cadrul Comunitatii cu privire la resortisantii statelor membre stabiliti intr-un alt stat al Comunitatii decat cel al beneficiarului serviciilor.
Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispozitiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanti ai unui stat tert si sunt stabiliti in Comunitate.”

Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) activitate economica – activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii unui profit;
b) Codul CAEN – Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, cu modificarile ulterioare;
c) dreptul de stabilire – prerogativa unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European de a desfasura activitati economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, in conditii de egalitate de tratament cu cetatenii statului gazda;
d) familia – sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv;
e) intreprinzator – persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica;
f) intreprindere economica – activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
g) intreprindere individuala – intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica;
h) intreprindere familiala – intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa;
i) persoana fizica autorizata – persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca;
j) patrimoniul de afectatiune – totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora;
k) puncte de lucru – locatiile in care isi desfasoara activitatea persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale, in cazul in care aceasta nu se desfasoara exclusiv la sediul profesional, cu exceptia cazului in care se desfasoara comert ambulant, astfel cum este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

Art. 3
(1) In temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.
(2) Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru activitatile prevazute de Codul CAEN a caror desfasurare in una dintre formele prevazute de art. 4 nu este reglementata exclusiv potrivit unei legi speciale.

Art. 4
Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza:
a) individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
b) ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei intreprinderi familiale.

Art. 5
Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

Art. 6
(1) Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Autorizarea functionarii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, nu exonereaza persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.


Capitolul II - Inregistrarea si autorizarea functionarii


Art. 7
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 4 lit. a) si b) au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite in continuare PFA, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale.
(2) Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. In cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de 7 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1), oricare membru al intreprinderii familiale poate sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii.
(3) In toate cazurile, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1).
(4) In caz de nerespectare a termenului prevazut la alin. (3), este necesara incheierea unui nou acord de constituire.

Art. 8
(1) Pot desfasura activitati economice in una dintre formele prevazute la art. 4 persoanele fizice care:
a) au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice conform art. 4 lit. a) si b) si al reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;
b) nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2);
d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.
(2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15 si urmatoarele din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cat si pentru activitatile desfasurate in afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.
(3) In cazul in care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii profesionale, persoanele prevazute la art. 4 trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora.

Art. 9
(1) PFA, intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale si intreprinderea familiala au sediul profesional declarat prin cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii.
(2) Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, de la caz la caz, sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.
(3) Desfasurarea activitatilor economice prin intermediul unui sediu permanent de catre cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se realizeaza cu respectarea reglementarilor in vigoare privind sediul permanent.

Art. 10
(1) Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii se depune la registrul comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional.
(2) Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii va fi insotita de documentatia prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 11
(1) Inregistrarea in registrul comertului a persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
(2) Daca socoteste indeplinite conditiile prevazute de art. 8 si 9, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale. Prin aceeasi rezolutie va dispune si inregistrarea in registrul comertului a declaratiei-tip pe propria raspundere date conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. 17 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la transmiterea declaratiilor-tip catre autoritatile publice competente, se aplica in mod corespunzator.
(3) Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie motivata acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, daca este prezent, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In toate cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie depuse pana la termenul acordat. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie motivata respingerea cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii pentru persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala solicitanta, precum si a inregistrarii declaratiei-tip pe propria raspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgenta, se executa de indata, in baza lor efectuandu-se inregistrarile dispuse prin acestea, fara nicio alta formalitate.

Art. 12
(1) Impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun. Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(2) Aplicarea rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in registrul comertului, conform prezentei ordonante de urgenta, nu se suspenda in cursul judecatii.
(3) Cererile adresate instantelor judecatoresti conform prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

Art. 13
(1) In cazul prevazut la art. 11 alin. (2) sau in cazul unei hotarari judecatoresti irevocabile care dispune astfel, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege, dupa caz.
(2) Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.
(3) Certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, este documentul care atesta inregistrarea in registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta.
(4) Dispozitiile art. 11 si 13 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la atribuirea si utilizarea codului unic de inregistrare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 14
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 28 alin. (2), o persoana poate avea cate un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata.
(2) Schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentului capitol.
(3) Punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu respectarea dispozitiilor privind sediul profesional si cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentului capitol.
(4) Pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit prezentului capitol.
(5) Cererea pentru efectuarea modificarilor prevazute la alin. (2)–(4) se depune la registrul comertului in care este inregistrata PFA, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala, insotita de declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexa, dupa caz.
(6) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera un nou certificat de inregistrare in cazul prevazut la alin. (2) si, in toate cazurile, certificatul de inscriere de mentiuni si certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege.
(7) Modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea actului aditional, la registrul comertului in care este inregistrata intreprinderea familiala. Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va inregistra modificarile si va elibera certificatul de inscriere de mentiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 15
Persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale vor tine contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul III - Regimul juridic al PFA, al intreprinzatorilor titulari ai intreprinderilor individuale si al intreprinderilor familiale


Sectiunea 1 - Regimul juridic al PFA


Art. 16
In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Art. 17
(1) PFA nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva.
(2) Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

Art. 18
PFA este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

Art. 19
(1) PFA isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.
(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale, cu respectarea dispozitiilor cap. II si ale art. 21.

Art. 20
(1) PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.
(2) Creditorii isi vor executa creantele potrivit dreptului comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de comerciant.
(3) Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant in cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune in constatare, daca justifica un interes legitim.

Art. 21
(1) PFA isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin vointa acesteia;
c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.
(3) Dispozitiile art. 11–13 se aplica in mod corespunzator.


Sectiunea 2 - Regimul juridic al intreprinzatorului persoana fizica titular al intreprinderii individuale

Art. 22
Intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.

Art. 23
Intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul comertului.

Art. 24
Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Art. 25
(1) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 24, chiar daca colaborarea este exclusiva.
(2) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-a organizat intreprinderea individuala.
(3) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale este asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

Art. 26
Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.

Art. 27
(1) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale isi inceteaza activitatea si este radiat din registrul comertului in urmatoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin vointa acestuia;
c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.
(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) mostenitorii pot continua intreprinderea, daca isi manifesta vointa, printr-o declaratie autentica, in termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia isi vor desemna un reprezentant, in vederea continuarii activitatii economice ca intreprindere familiala.
(4) Dispozitiile art. 11–13 se aplica in mod corespunzator. Activitatea va putea fi continuata sub aceeasi firma, cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.


Sectiunea 3 - Regimul juridic al intreprinderii familiale

Art. 28
(1) Intreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.
(2) Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.
(3) Membrii unei intreprinderi familiale sunt asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.
(4) Intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

Art. 29
(1) Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data intocmirii, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii intreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa.
(3) In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, intreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Art. 30
(1) Intreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.
(2) Prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca membrii intreprinderii convin in unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile intreprinderii.

Art. 31
Membrii intreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data inregistrarii acesteia in registrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare prevazute la art. 29 alin. (1).

Art. 32
(1) Deciziile privind gestiunea curenta a intreprinderii familiale se iau de catre reprezentantul desemnat in conditiile art. 29 alin. (2).
(2) Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii intreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor intreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.
(3) Actele prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea intreprinderii familiale se incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate intreprinderii potrivit art. 30 alin. (2) si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii la data actului. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele prevazute la art. 29 alin. (1) sau la art. 30 alin. (3), dupa caz.

Art. 33
(1) Intreprinderea familiala isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:
a) mai mult de jumatate dintre membrii acesteia au decedat;
b) mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii cer incetarea acesteia sau se retrag din intreprindere;
c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.
(3) Dispozitiile art. 11–13 se aplica in mod corespunzator.

Art. 34
(1) In cazul in care membrii intreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectatiune potrivit art. 30 alin. (2) sau au dobandit bunuri potrivit art. 32 alin. (3), bunurile se impart conform cotelor prevazute la art. 30 alin. (3).
(2) In cazul in care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune, bunurile dobandite potrivit art. 32 alin. (3) se impart conform cotelor prevazute la art. 29 alin. (1).


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 35
(1) Primariile pot sa isi constituie birouri de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice prevazute la art. 4, prin reorganizarea activitatii desfasurate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Persoanele fizice pot opta sa efectueze formalitatile prevazute la cap. II si prin intermediul birourilor de asistenta si reprezentare.
(3) Birourile de asistenta si reprezentare pot sa reprezinte persoana fizica solicitanta in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in registrul comertului, in temeiul unei cereri de reprezentare.
(4) Birourile de asistenta si reprezentare au urmatoarele competente:
a) primesc si ordoneaza documentatia pentru inregistrare si autorizare;
b) remit cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii, insotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta in scopul obtinerii inregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de inregistrare si a celorlalte acte, in original;
c) remit solicitantului actele in original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hartie;
d) acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii.
(5) Pentru serviciile prestate primariile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, in temeiul principiului autonomiei locale.
(6) Primariile vor pune la dispozitia publicului un formular standard al cererii de reprezentare prevazute la alin. (3). Cererea de reprezentare, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent in format electronic, utilizand Sistemul de autorizare si inregistrare online si/sau pe suport hartie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.
(7) In scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistenta si reprezentare pot primi cereri de reprezentare si pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

Art. 36
Acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, prevederile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica corespunzator, in masura in care nu contravin dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 37
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1), care desfasoara o activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in forme similare cu cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pot fi autorizate sa desfasoare pe teritoriul Romaniei aceleasi tipuri de activitati pentru care au fost autorizate in acel alt stat, cu respectarea dispozitiilor art. 1 si 3.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este de competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in raza caruia a fost ales si declarat sediul profesional.
(3) Cererea va fi insotita de urmatoarele acte:
a) carte de identitate sau pasaport al solicitantului – fotocopie si traducere in limba romana, certificate olograf;
b) documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European – fotocopie si traducere in limba romana, certificate olograf.
(4) In functie de forma de organizare pentru care se solicita autorizarea, se vor aplica corespunzator prevederile cap. II.

Art. 38
Persoanele prevazute la art. 4 sunt platitoare de impozit pe venit in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 39
(1) Procedurile desfasurate potrivit Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora.
(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pana la implinirea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
Dispozitiile cap. II se aplica in mod corespunzator.
(4) Persoanele prevazute la alin. (2) care nu si-au exercitat dreptul de optiune isi inceteaza activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nicio alta formalitate.
(5) Rezolutia prin care directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal dispune radierea se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza, sub forma tabelara, la sediul oficiului registrului comertului unde s-a dispus radierea. Impotriva rezolutiei se poate formula plangere, in conditiile art. 12, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 40
(1) In situatia in care autoritatile publice competente constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de desfasurare a activitatii care au stat la baza autorizarii functionarii si aplica sanctiuni contraventionale complementare, notifica oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale sanctionate.
(2) Notificarea se comunica in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestare sau de la data primirii hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a solutionat plangerea impotriva sanctiunii dispuse.
(3) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va inregistra din oficiu aceasta notificare, fara plata taxelor prevazute de lege.
(4) Dispozitiile alin. (1)–(3) se aplica in mod corespunzator si in situatia ridicarii sanctiunii.

Art. 41
(1) Orice referire continuta in alte acte normative la sintagma "persoana fizica autorizata si/sau asociatie familiala” va fi considerata ca fiind facuta la sintagma "persoana fizica autorizata, intreprindere individuala si/sau intreprindere familiala”, dupa caz.
(2) Structura denumirii intreprinderii individuale este aceeasi ca si cea a persoanei fizice autorizate.
(3) Dispozitiile art. 30 si 31 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 42
La Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 8 alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Obligatia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in situatiile prevazute la lit. a), c), d) si e) prin transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele/ denumirea si codul de identificare fiscala.”

Art. 43
La Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 3 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a incheierii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. 44
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004;
c) art. 17 lit. a) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) orice alte dispozitii contrare.


ANEXA 1.

Documentatia de sustinere a cererii de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA

1.1. Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

1.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vânzare-cumparare, declaratie de luare în spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

1.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste îndeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

1.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

1.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

2. Documentatia de sustinere a cererii de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii întreprinderii individuale

2.1. Carte de identitate sau pasaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

2.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vânzare-cumparare, declaratie de luare în spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

2.3. Declaratie pe propria raspundere care sa ateste îndeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

2.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

2.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

3. Documentatia de sustinere a cererii de înregistrare în registrul comertului si autorizare a functionarii întreprinderii familiale

3.1. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru – fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul

3.2. Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vânzare-cumparare, declaratie de luare în spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata

3.3. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului, care sa ateste îndeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitarveterinar, protectiei mediului si protectiei muncii

3.4. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale

3.5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

3.6. Acordul de constituire si procura speciala, prevazute la art. 29

4. Documente care atesta pregatirea sau experienta profesionala Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamânt, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în conditiile legii, în vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective în mod gratuit în cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobândite în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.