Breaking

sâmbătă, 2 august 2014

Impozit / Taxa pe cladire pentru persoanele juridice in Craiova

Detalii despre termenul de depunere a declaratiilor de impunere sau scadere a cladirilor pentru persoanele juridice. Termene de plata, acte necesare si sanctiuni.

Persoane juridice

1. IMPOZIT/TAXA CLADIRE
TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii sau, modificarii, cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexe documentele doveditoare

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

In conditiile platii impozitului/taxei fara a beneficia de bonIficatia de 10%, contibuabilul poate achita pana la primul termen scadent de plata 1/2 din sumele datorate pe an, iar diferenta de 1/2 din obligatiile fiscale ale anului se achita pana la cel de al doilea termen scadent de plata Respectarea celor doua termene scadente de plata, nu conduce la calcularea de majorari de intarziere. Pentru neachitarea in termen se datoreaza majorari pentru fiecare zi de intarziere , incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data platii inclusiv.

Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.


TERMENE DE PLATA
I – pana la 31 martie inclusiv
II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

ACTE NECESARE
- Declaratie impunere(scadere) -2 ex.( ITL-010 model 2006);
- Acte proprietate in original sau legalizate,( Contract de vanzare cumparare, Act de donatie,Autorizatie de construire si Proces verbal de receptie, Acte de adjudecare si facturi in cazul executarilor silite);
- Acte- cadastrale – Oficiu Registrului de Cadastru- ;
- Balanta analitica a contului mijloace fixe;
- C.U.I.- fotocopie;
- Imputernicire;
- Certificat de atestare fiscala (la scadere si/sau impunere).

SANCTIUNI
Abatere
1. Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
2. Nedepunerea declaratiilor fiscale;

Amenda
- Pentru punctul 1 – de la 240 la 960 lei
- Pentru punctul 2 – de la 960 la 2400 lei

Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, datorat/e pentru intregul an de catre contribuabilii persoane juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificatie de 10% .(HCL.449/29.10.2009)

Vezi si taxa pe cladire pentru persoanele fizice


Sursa: primaria Craiova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.