Breaking

sâmbătă, 31 martie 2018

Ajutorul de deces - inmormantare - Craiova

Conditii de acordare a ajutorului de deces - inmormantare in Craiova, Actele necesare pentru obtinerea ajutorului de deces,  Care este suma de bani - valoarea ajutorului de inmormantare in 2018 in Craiova;  Caror persoane se achita ajutorul de deces, Cand se achita - Cine achita ajutorul de deces, Cine incaseaza ultima pensie si ce Conditii de acordare sunt in cazul somerilor si persoanelor cu Contract de Asigurare.


Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:

    • asiguratului;
    • pensionarului;
    • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

    • soţul supravieţuitor;
    • copilul;
    • părintele;
    • tutorele;
    • curatorul;
    • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

    • soţul/soţia;
    • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
    • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

Valoarea ajutorului de deces in 2018
In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces - inmormantare este de 4.162 de lei.

In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces - inmormantare este de 2.081 de lei.Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

    • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele  necesare acordării ajutorului de deces sunt:

1.  CERERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE DECES, POTRIVIT MODELULUI PREVAZUT ÎN ANEXA NR. 11;

2.  CERTIFICAT DE DECES (ORIGINAL ŞI COPIE);

3.COPIA TALONULUI DE PLATĂ A PENSIEI PERSOANEI DECEDATE, DUPĂ CAZ.

4. ACT DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (ORIGINAL ŞI COPIE);

5.  ACTE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI, DIN CARE SĂ REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL, SAU, DUPĂ CAZ, ACTUL CARE ATESTĂ CALITATEA DE TUTORE, CURATOR, MANDATAR (ORIGINAL ŞI COPIE);

6. DOVADA CĂ SOLICITANTUL A SUPORTAT CHELTUIELILE OCAZIONATE DE DECES   (ORIGINAL ŞI COPIE)

7.  ACT MEDICAL EMIS SAU VIZAT DE MEDICUL EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRIN CARE SE ATESTA BOALA CARE L-A FACUT INAPT ŞI DATA IVIRII ACESTEIA, ÎN CAZUL COPILULUI INAPT ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 18 ANI (ORIGINAL);

8. ADEVERINŢĂ CARE SĂ CERTIFICE CĂ, LA DATA DECESULUI, MEMBRUL DE FAMILIE CU VÂRSTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ŞI 26 DE ANI URMA O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT ORGANIZATĂ POTRIVIT LEGII (ORIGINAL).

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data, semnătura şi ştampila.SUME RĂMASE NEÎNCASATE DE CĂTRE PENSIONAR, REPREZENTÂND PENSIA PE LUNA ÎN CARE A AVUT LOC DECESUL ŞI/SAU DREPTURI DE PENSIE CUVENITE ŞI NEÎNCASATE PÂNĂ LA DECES

           Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau drepturi de pensie cuvenite şi neîncasate până la deces prevăzute în art. 120 alin. (1) din lege, se plătesc:

a) soţului supravieţuitor;
b) copiilor;
c) parintilor;
d) în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ACESTOR SUME SUNT, DUPĂ CAZ:

  1. CERERE (ANEXA NR. 9);
  2. CERTIFICATUL DE DECES, ÎN ORIGINAL ŞI  ÎN COPIE;
  3. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (ORIGINAL ŞI ÎN COPIE);
  4. ACTE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI, DIN CARE SĂ REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL (ORIGINAL ŞI COPIE);
  5. CERTIFICATUL DE MOSTENITOR (ORIGINAL ŞI COPIE);
  6. COPIA TALONULUI DE PLATĂ A PENSIEI PERSOANEI   DECEDATE, DUPĂ CAZ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.