Breaking

joi, 16 octombrie 2014

Preschimbarea permisului de conducere auto

Vedeti ce acte va trebuie la schimbarea permisului auto în cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului de conducere, al schimbării numelui titularului ori la expirarea valabilităţii.

Tot aici gasiti detalii si pentru preschimbarea permiselor de conducere ale cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate, preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc, preschimbarea permisului de conducere al membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine.


Preschimbarea permisului de conducere

1) Eliberarea duplicatului - în cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului de conducere, ori al schimbării numelui titularului - se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor documente:

a) cerere completată citeţ, cu majuscule sau tehnoredactată, semnată de titular;
b) actul de identitate, în original şi copie, în cazul cetăţenilor români sau carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu, în cazul cetăţenilor străini;
c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei – achitată la CEC;
d) permisul de conducere deteriorat, permisul de conducere emis cu vechiul nume sau declaraţie pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea sau furtul permisului;


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Eliberarea unui nou permis de conducere, la expirarea valabilităţii administrative, se realizează după efectuarea vizitei medicale, în baza următoarelor documente:

a) aceleaşi documente ca la pct. 1 lit. a, b şi c;
b) fişa medicală eliberată de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă;
c) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită.


Preschimbarea permiselor de conducere ale cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate

    În cazul cetăţenilor români care au domiciliul în România, dar se află temporar în străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul unei alte persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României. Ori, dacă a fost dată în faţa autorităţilor străine, este necesar să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila.
Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

a) fişa deţinătorului permisului de conducere, semnată de titular în faţa unui funcţionar diplomatic;
b) actul de identitate al titularului, în copie;
c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei;
d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, după caz;
e) declaraţie tip de pierdere/furt/deteriorare – după caz – completată de titular;
f) actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii color de dată recentă ale titularului (de dimensiunea 3x4cm/4x5 cm; conturul feţei trebuie să aibă înălţimea de minim 22 mm şi maxim 27 mm de la bărbie la creştet), din care una aplicată pe procura specială, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere; trebuie să fie vizate de misiunea diplomatică;
g) declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional, cu excepţia celui depus pentru preschimbare.


Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

a) cerere de preschimbare a permisului de conducere străin;
b) fişa deţinătorului permisului de conducere, completată cite?, cu majuscule, care să aibă în spaţiul special destinat o fotografie color 3x4cm/4x5cm, de dată recentă;
c) permisul de conducere eliberat de autorităţile străine, în original şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;
d) documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv:
    - paşaportul, certificatul de înregistrare, permisul de şedere, cartea de rezidenţă în România, în cazul cetăţenilor străini;
    - cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români;
e) fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
f) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că:
    - permisul de conducere depus spre preschimbare este autentic;
    - titularul acestuia nu posedă un alt permis de conducere naţional românesc ori străin sau un duplicat al acestuia;
    - nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi în vederea eliberării unui nou document;
    - nu i-a fost adusă la cunoştinţă anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restricţionarea exercitării acestui drept;
h) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei.


Nota bene
    Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta pentru depunerea documentelor, pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară de notarul public sau în străinătate de misiunile diplomatice ori oficiile consulare.
    În acest caz, fotografia aplicată pe fişa deţinătorului trebuie să aibă fondul alb, iar conturul feţei trebuie să aibă înălţimea de minim 22 mm si maxim 27 mm de la bărbie la creştet. Se preschimbă doar permisele de conducere emise de unul din statele prevăzute în anexele din OMAI 163 din 10.08.2011.


Preschimbarea permisului de conducere al membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine

    Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrie în acestea, indiferent de statul emitent.
    Pentru preschimbarea acestora se vor depune următoarele documente:

a) cerere de preschimbare a permisului de conducere străin ;
b) permisul de conducere străin, în original, însoţit de traducerea legalizată în limba română a acestuia;
c) actul de identitate, în original şi copie, respectiv paşaport diplomatic şi carte de identitate eliberată de MAE sau, după caz, paşaport de serviciu şi carte de identitate eliberată de MAE, precum şi documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autorităţile competente din România şi adeverinţa eliberată de MAE din care să rezulte adresa din România, sau cartea de identitate/cartea de identitate provizorie eliberată de autorităţile competente din România, după caz;
d) fişa deţinătorului permisului de conducere, completată citeţ, cu majuscule, care să aibă în spaţiul special destinat o fotografie color 3x4cm/4x5cm, de dată recentă;
e) fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
f) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 68 lei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.