Breaking

miercuri, 4 august 2021

Acte necesare pentru eliberarea buletinului Craiova


Vedeți care sunt actele necesare pentru eliberarea cărții de identitate (buletin) la vârsta de 14 ani, care sunt actele necesare pentru eliberarea actului de identitate pentru persoanele care au dobândit sau redobândit cetățenia română și actele necesare pentru eliberarea actului de identitate în caz de pierdere buletin, furt, deteriorare sau distrugere, preschimbare buletin, modificarea datelor de stare civilă, și schimbarea fizionomiei.

Vedeți cum și unde se fac programările online pentru buletine


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA BULETINULUI (carte de identitate) LA 14 ANI


DOCUMENTE NECESARE:

- cererea(anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament;


- certificat de naştere, original şi copie xerox;


- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, precum şi prezenţa acestuia la ghişeu împreună cu minorul;


- documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (vezi informații utile);


- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, certificat de divorț în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie xerox;


- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei ) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;


NOTĂ:
Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, la notarul public sau, după caz la misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia.ACTE NECESARE PENTRU BULETIN ÎN CAZ DE DOBÂNDIRE SAU REDOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE


DOCUMENTE NECESARE:

- cererea tip (anexa 11) pentru eliberarea cărţii de identitate, de la ghişeu;


- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulareale României din străinătate, original şi 2 copii xerox; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia trebuie să meargă pentru clarificarea cetăţeniei la Ministerul Justiţiei;


- certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi, cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie xerox; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Mun. Bucureşti;


- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original şi copie xerox;


- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox(vezi informații utile);


- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv : paşaport, permis de conducere sau act de identitate emis de autoritățile străine , original şi copie xerox;


- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;


La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini. În situaţia în care persoana nu mai deţine permisul de şedere, va da o declaraţie privind condiţiile în care a pierdut ori i-a fost furat documentul.ACTE NECESARE PENTRU BULETIN ÎN CAZ DE PIERDERE/ FURT/ DETERIORARE, DISTRUGERE/ PRESCHIMBARE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, SCHIMBAREA FIZIONOMIEI


DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (anexa 11), de la ghişeu;


- actul de identitate anterior (Buletin de identitate sau Carte de identitate şi Carte de alegător) acolo unde este cazul;


- dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;


- un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie xerox;


- certificatul de naştere, original şi copie xerox;


- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;


- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original şi copie xerox;


- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;


- certificatele de naştere ale copiilor 14 ani (dacă este cazul)- original şi copie;


- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (vezi informații utile);


- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;


NOTĂ:
Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul trebuie să prezinte şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.INFORMAȚII UTILE


DOVADA DOMICILIULUI SAU REȘEDINȚEI se poate face cu unul dintre următoarele documente:


a)  acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;


b)  declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu însoțită de unul din documentele prevăzute la lit. a);


c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele la lit a) și b)


d)  adeverința eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol și deține un imobil cu destinație de locuință (cu valabilitate  30 zile de la data emiterii).


e)  extrasul de carte funciară pentru informare ce trebuie să fie emis cu cel mult 30  zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.


     DECLARAŢIA DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRIMIREA ÎN SPAŢIU a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.


     Declaraţia de consimțământ pentru primirea în spaţiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei menționând următorul text: ”Declar că  imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei”.


      În cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, declarația de consimțământ trebuie dată de ambii soți.


EXPIRARE TERMEN DE VALABILITATE, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU RENUMEROTAREA IMOBILELOR, SCHIMBAREA DOMICILIULUI


DOCUMENTE NECESARE:

- cererea (anexa 11) pentru eliberarea cărţii de identitate, de la ghişeu;


- actul de identitate anterior (Buletin de identitate sau Carte de identitate şi Carte de alegător, după caz);


- certificatul de naştere, original şi copie xerox;


- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;


- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original şi copie xerox;


- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;


- certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani (dacă este cazul) – original şi copie xerox;


- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (vezi informații utile);


- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei RON) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;


SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA


DOCUMENTE NECESARE:

- cererea tip (anexa 15) pentru eliberarea cărţii de identitate, de la ghişeu;


- paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie xerox;


- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie xerox;


- certificatul de naştere, original şi copie xerox;


- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;


- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original şi copie xerox;


- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;


- certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani (dacă este cazul)- original şi copie;


(certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate)


- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (vezi informații utile);


- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;


NOTĂ:
În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România. Atunci când hotărârea judecătorească, învestită cu formulă executorie, este pronunţată în străinătate se depun copii traduse şi legalizate.

Un comentariu:

Spune-ti parerea despre firma de mai sus sau despre informatie.